Informace pro klienty

SCHVALUJI

Ředitel firmy JANZEN s.r.o.

Viktor Janzen

«_24__» října 2014

 

Pravidla pro poskytování poštovních služeb

firmou Janzen s.r.o.

 

Firma Janzen s.r.o. je českým poštovním operátorem, který se specializuje na poskytování mezinárodních poštovních služeb fyzickým osobám, občanům Evropské unie, působí na bázi licencí a jiných schvalovacích dokumentů, které vydávají regulátoři poštovních služeb České Republiky, Spolkové Republiky Německo a Světového poštovního sdružení.

Tyto pravidla jsou zpracovávány na bázi legislativy České Republiky a upravují podmínky pro poskytování mezinárodních poštovních služeb, dohodnutých Evropskou smlouvou, Listinami Světového poštovního sdružení a jinými Listinami a Konvencemi, schválenými Českou Republikou. Legislativní dokumenty Spolkové Republiky Německo v oblasti poskytování poštovních služeb jsou zohledněny. Zohledněny jsou také pravidla pro poskytování poštovních služeb ve státech SNS (omezení, zákazy vkladů, podmínky spolupráce, podmínky pro náhradu škody, celní pravidla), na jejichž adresu jsou zasílány mezinárodní poštovní zásilky, dopravované firmou Janzen s.r.o.

 

1.Pravidla pro přijetí, zpracování a dopravu mezinárodních poštovních balíků.

 

1.1.Balíky přijímají sběrná místa v Německu, Belgii, České Republice, Řecku a jiných státech Evropské unie v souladu s dokumenty, zpracovanými firmou Janzen s.r.o. a v souladu s českou, celoevropskou a mezinárodní legislativou (celní deklarace, forma CN 23, průvodní adresa CP 71, oznámení o doručení balíku). Každý soubor dokumentů obsahuje individuální číslo (čárový kód), který se uděluje přijatému balíku a umožňuje identifikovat balík podle čísla, poštovního operátora, který poskytuje služby ohledně doručení tohoto určitého balíku. Čárový kód je zpracován po předběžném vyrozumění a je v souladu se všemi požadavky Světového poštovního sdružení, je také dohodnutý s Českou poštou (ta poskytla oddíly pro numeraci) a obsahuje technické údaje, které umožňují s jistotou identifikovat, kterému poštovnímu operátoru přísluší poštovní balík – Janzen s.r.o. Pravidla pro práci se zákazníky, Pravidla pro vyplnění průvodních dokumentů k balíku a jiné technické otázky se řídí těmito Pravidly pro poskytování poštovních služeb poštovním operátorem Janzen s.r.o..

Nejdůležitějším požadavkem k vyplňujícím průvodním dokumentům je potvrzení odesílatele pomocí svého podpisu, že údaje, uvedené v celní deklaraci, jsou pravdivé, a že v tomto balíku nejsou žádné nebezpečné nebo legislativou a celními předpisy zakázané předměty. Tímto podpisem odesílatel také potvrzuje, že podepsal smlouvu na dodání tohoto balíku firmou Janzen s.r.o. Text požadavků pro odesílatele ohledně vyplnění celní deklarace a smlouvy je uvedený na opačné straně celní deklarace CN23, kterou dostává odesílatel po jejím vyplnění a odevzdání balíku. V uvedeném dokumentu se vysvětluje, že pro kontrolu poštovního balíku v celním cílovém státě odesílatel musí přesně uvést obsah balíku. Z tohoto důvodu deklarace musí být vyplněná správně a úplně. V opačném případě to muže způsobit zdržení při odesílání balíku, a také jiné nepříjemnosti pro adresáta. Jakákoliv falešná nebo nejasná deklarace může způsobit zdržení nebo zabavení balíku. Obsah zboží v balíku může být omezen. Z tohoto důvodu se odesílatel musí informovat o možnostech dovozu nebo vývozu (zákazy, omezení jako karanténa, omezení, týkající se farmaceutického zboží atd.) a také získat informace o dokumentech (účtenka, certifikát původu, sanitární certifikát, licence, povolení na zboží, které spadá pod karanténu), které můžou být zapotřebí v cílové zemi Tyto a jiné informace může odesílatel získat na webu poštovního operátora Janzen s.r.o. a také na sběrných místech. Pod komerčním balíkem se rozumí jakékoliv dovážené nebo vyvážené zboží, bez ohledu na to jestli se prodává za jakoukoliv cenu nebo se vyměňuje bez zajištění peněžní hodnoty.

V deklaraci musí být uveden podrobný popis každého předmětu, který je součásti balíku (například, «bavlněná pánská košile »). Obecná informace, jako «náhradní díly, díly», «mustry», «potraviny» atd. není přípustná. Musí být uvedená měřicí jednotka, počet předmětů a také čistá váha každého předmětu, a celková váha s obalem (v kilech) při vážení v moment odevzdání ve sběrném místě. Musí být uvedena cena každého předmětu v balíku. Pokud se zasílá komerční zboží, musí být uveden šestimístný celní kód v souladu s harmonizačním systémem popisu a kódování zboží. Také se uvádí sazební částka, uhrazená za zaslání poštou. Odesílatel musí uvést kategorii balíku (dárek, dokument, obchodní mustr, vrácení zboží atd.) a také jiné formality, předpokládané v mezinárodním formuláři celní deklarace CN 23.

1.2.V mezinárodních balíkách, které se přijímají a dovážejí firmou Janzen s.r.o. se zasílají umělecké předměty, předměty pro domácnost nebo jiné, které nejsou zakázané pro dovoz v zemích SNS.

1.3.Firma Janzen s.r.o. prostřednictvím svých sběrných míst a pravidelné reklamní činnosti firmy (včetně webu firmy na internetu www.janzen-express.de) informuje své zákazníky o všech omezeních a zákazech, týkajících se obsahu balíku a jiných zvláštnostech celního řízení mezinárodního poštovního balíku v cílových zemích. Zákazníci firmy si zde můžou upřesnit sazby, a ceny za poštovní služby poštovního operátora Janzen s.r.o. v různých zemích SNS, termíny dodání v každém ze států a další podmínky pro dodání balíků. Zákazníci firmy jsou informováni, že v případě jakéhokoliv porušení celních předpisů ze strany klienta v cílových zemích mezinárodních poštovních balíků, firma Janzen spolupracuje s celními službami a s příslušnými orgány těchto zemí a stará se o odstranění porušení, kterých se dopustili zákazníci.

1.4.Je striktně zakázáno vkládat do balíku předměty ve skleněném obalu a sklo a také: -předměty, které svou podstatou nebo obalem můžou být nebezpečné pro pracovníky pošty, ušpinit nebo poškodit jiné balíky nebo poštovní vybavení;

-drogy, psychotropní prostředky a přípravky;

-jedovaté prostředky, rostliny a semena; -dokumenty běžného nebo osobního dopisování, a také jiná korespondence, autorem které není ani odesílatel ani adresát nebo spolubydlící osoby; -živá zvířata;

-jaderné materiály, radioaktivní, prudké, žíravé, výbušné nebo hořlavé prostředky, výbušniny, pyrotechnika a jiné nebezpečné prostředky;

- ruční střelné zbraně, civilní, služební, munice, speciální technické prostředky dvojitého použití a příslušenství pro ně, pneumatické a plynové zbraně, zařízení elektrického šoku a jiskrového výboje ;

-předměty nepřístojného nebo amorálního charakteru; -rychle se kazící potraviny;

- tisková vydání, materiály výtvarného umění, filmové, foto, audio a videomateriály, obsahující propagandu války, sociální, rasové, nacionální, náboženské, stavovské a kmenové výhody, kult krutosti, týrání a pornografie, agitace násilné změny ústavního režimu, porušení nedílnosti zemí, kam se zasílá balík, podlomení bezpečnosti těchto zemí;

-nacionální měna, peníze, drahé kovy a pamětní mince z nich; -chemikálie, vybavení a technologie mírného charakteru, které však můžou být využity při zhotovení chemické zbraně;

-zdroje nemocí, (patologických genů) člověka, zvířat a rostlin, jejich geneticky modifikovaných forem, částí geneticky modifikovaných forem, částí genetického materiálu a vybavení, které můžou být použity při zhotovení bakteriologické zbraně.

1.5. V důsledku práce firmy Janzen s.r.o. při podmínkách rychlého dodání balíků je důležitým požadavkem  na klienta poskytnutí přesné, zkontrolované adresy adresáta s uvedením několika variant telefonického spojení s ním. Na balíku a na průvodních dokumentech se píšou adresy odesílatelem, adresy nesmí obsahovat zkratky. Adresy se píšou latinským písmem a arabskými číslicemi. Adresa v cílové zemi může být napsána v jazyce cílové země.

1.6. Důležitou podmínkou pro bezpečné dodání balíků je bezpečný a odolný obal balíku, vypočítaný pro dlouhou dopravu a opakované naložení a vyložení, s přihlédnutím na kolísání teplot podle ročního období. Firma Janzen s.r.o. v souladu s podmínkami technologického procesu zpracování balíku, je balí do odolné folie, a však zchátralost obalu, nepřítomnost pevných stěn balíku, prázdno v balíku nemůže být nahrazeno technickým opatřením, prováděným firmou Janzen. Balík musí být zabalen a uzavřen tak, aby nehrozilo nebezpečí pro zdraví pracovníků a nebyla způsobena škoda předměty, které by mohly zranit pracovníky, zabývající se jejích zpracováním a ušpinit nebo poškodit jiné balíky.

Za zabalení balíku s ohledem na výše zmíněné požadavky zodpovídá odesílatel balíku.

1.7.Firma Janzen s.r.o. pro dopravu přijímá jen fakultativní /jednoduché/ balíky. Balíky s ohlášenou hodnotou, s obchodním zbožím, balíky do vězníce, vojenské jednotky, poštovní přihrádky se nepřijímají.

1.8.Minimální hmotnost přijatého balíku je 7 kilogramů, maximální hmotnost balíku je 30 kilogramů (v různých zemích se maximální hmotnost může lišit).

1.9.Standardni zásilka je zásilka o rozměru 45х70х90 cm.

1.10. K odeslání můžou být přijaty i nestandardní balíky:

objemné balíky – jízdní kola, kočárky, kusy nábytku atd..;

těžké balíky – balíky více než 30 kilogramů;

nestandardní balíky – balíky o rozměru, přesahujícím 45х70х90 cm.

1.11.Cena za zboží v balíku nesmí přesahovat:

do Ruska – 10 000 Rbl. v průběhu jednoho týdne pro jednoho příjemce; na Ukrajinu – 200 Euro; do Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu – 200 amerických dolarů. Pokud přesáhněte uvedené částky celní orgány těchto zemí ukládají celní poplatky, které musí být zaplaceny příjemcem nebo odesílatelem po dohodnutí s firmou Janzen s.r.o.

1.12.Dodací doba balíků je od 15 do 30 dnů a zahrnuje následující: převzetí balíku na sběrném místě a nebo převzetí balíku z domova poštovním operátorem, odvoz do ústředního skladu firmy Janzen s.r.o. v České Republice, městě Cheb, zpracování balíku v souladu s poštovními předpisy, příprava k odeslání do různých zemi, celní úkony při odeslání balíků, odvoz depeše z místa mezinárodní poštovní výměny v Chebu do míst mezinárodní poštovní výměny v zemích SNS a jiných států, provedení celních úkonů v uvedených zemích, doručení balíků na adresu příjemce.

Balík se dodává do vchodu domů na adresu bydliště příjemce, adresát (příjemce v zemích) SNS při obdržení balíku v žádném případě neplatí žádné poplatky (kromě případných celních doplatků).

Dodací doby, uvedené v tomto bodě mohou být v některých případech prodlouženy až do 50 dnů, při vzdálenosti obcí 700-1000 km, nebo v zimním období v době nepříznivého počasí, které má vliv na nesjízdnost cest v některých zemích /Rusko, Kyrgyzie, Kazachstán/.

1.13.Při doručení balíku se ve většině zemí a regionech doručení balíku fotí. Fotografie se sdělením o doručení balíku se zasílá odesílateli balíku. Dodatečný poplatek za fotografováni se neplatí.

1.14. Ceny za poštovní služby.

1.14.1. Firma Janzen s.r.o. stanoví ceny za služby ohledně dodání balíků do zemí SNS a jiných zemí, vycházejících z vlastních nákladů za práci při poskytování poštovních služeb, podmínek pro vrácení investovaných prostředků pro rozšiřování a zlepšení kvality obsluhy klientů v odpovídajících lhůtách, dále se musí zohlednit získání rozumného výnosu z byznysu, který dovoluje živit a motivovat vysoce profesní zaměstnance v oblasti mezinárodní poštovní činnosti. Zohledňuje se také stav konkurence na poštovním trhu. Firma Janzen s.r.o. předem informuje své zákazníky o změně cen svých poštovních služeb a dobu jejích platnosti. Informace o cenách poštovních služeb je stále k dispozici na nejvíce viditelných místech na stránkách firmy Janzen s.r.o. - www.janzen-express.de. Tato informace se také stále publikuje v reklamních letácích. Sazba za poštovní služby se skládá ze dvou částí. První část je cena za každý kilogram poštovního balíku. Například cena za jeden kilogram balíku do Ruska je 2 eura, 85 centů. Hrubá váha se násobí cenou za jeden kilogram. V tomto případě, kde podmíněná váha balíku je 15,4 kilogramu, ten se násobí na 2 eura 85 centů = 43 eura 89 centů. Druhá část ceny za poštovní služby – je cena za zpracování balíku, která zahrnuje exkluzivní technologii ohledně dodatečného balení každého balíku pro zpevnění jeho stěn. Dle této technologie se každý balík převáže pevným provazem ze všech stran a balík se zabalí do pevné folie, která pevně obepíná stěny balíku po projetí balíku přes speciální pec. Tímto se zvětšuje pevnost obalu balíku. Tato technologie značně zvětšuje garanci toho, že obsah balíku bude zachován. Toto dodatečné zpracování každého balíku se hodnotí takto – cena za zpracováni balíku váhou méně než 10 kilo je 5 euro 50 centů, cena za balíky váhou více jak 10 kilogramu je 8 euro, 50 centů- V našem příkladě k ceně za váhu balíku 43 euro 89 centů se přidává cena za zpracování – 8 euro 50 centu. To znamená 43,89 +8,50 = 52,39 euro. Toto je konečná cena k uhrazení. Každý odesílatel má možnost si upřesnit cenu za svůj balík před jeho odesláním. Na stránkách firmy www.janzen-express.de je speciální program „Cena balíku“, kde si odesílatel může jednoduchým způsobem provést výpočet ceny balíku samostatně.

1.14.2. Nadměrné, nestandardní balíky /v souladu s bodem 1.10 těchto Pravidel/ kde za nadměrné se považují kola, kočárky a ostatní balíky, přesahující parametry 45x70x90 cm, a také nedílné balíky, přesahující 30 kg, se platí dodatečně 50 % k ceně za kilogram, uvedené výše v bodě 4.15.1. Je to spojeno s tím, že nadměrné a nestandardní balíky zabírají hodně místa v zaslané zásilce. Je komplikované je skladovat a přemísťovat, což s sebou nese značné dodatečné organizační a finanční náklady.

Příklad výpočtu velkého balíku: nadměrný balík /kolo v domácím nebo výrobním obalu/ do Kazachstánu váží 18,5 kg. Cena za jeden kilogram dle sazby je 2 eura 25 centů- Cena za váhu balíku je 18.5 x 2,25 euro= 41,63 euro. Když znásobíme tuto sumu na 50% za nadměrný balík = 62,44 euro. K této částce přičteme 8 euro 50 centů za zpracování balíku. Celková částka za nadměrný balík dle uvedeného příkladu je: 62,44+8,50=70,94 euro.

1.16. Reklamace.

1.16.1. Firma Janzen s.r.o. garantuje nedílnost a zachovalost mezinárodních poštovních balíků. Pokud se balík ztratí při skladování nebo je poškozen během přepravy, firma Janzen s.r.o. /v souladu s písemnou smlouvou se zákazníkem/ hradí škodu. Hlavním ustanovením jsou požadavky paragrafu 13 zákona o poštovních službách. Částka, získaná od klienta za přepravu balíku, se vrací a částka obsahu balíku se nahrazuje z výpočtu 3 Euro 50 centů za každý kilogram ztraceného nebo částečně ztraceného balíku. Náhrada se provádí na písemnou žádost odesílatele, sepsanou v průběhu jednoho roku od momentu odeslání balíku. Právo na podání písemné žádosti o náhradu částky za ztracený balík vzniká odesilateli po 6 měsících ode dne odevzdání balíku. Žádost ve volné formě může být podána ve volné formě na adresu Janzen s.r.o. (Janzen s.r.o. Tršnická,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiště) nebo emailem na adresu - janzen@janzen-express.com Žádost musí obsahovat informaci o ztraceném balíku a kopii stvrzenky, kterou jste obdrželi při odesílání balíku. Firma Janzen s.r.o. je povinna během 30 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti na firmu Janzen s.r.o. projednat žádost a vynést písemné rozhodnutí o náhradě škody žadateli. V krajním případě může být tato lhůta prodloužena o 30 dnů, pokud si setření vyžaduje objasnění faktů ztráty v jiné zemi (zemi podání, zemi tranzitu). Po vynesení rozhodnutí o náhradě škody za ztracený balík je firma Janzen s.r.o. do 10 dnů povinna zaplatit vypočtenou škodu žadateli. Stejný postup je uplatňován za balíky, pokud došlo ke ztrátě části obsahu balíku.

Příklad výpočtu částky k výplatě žadateli ztraceného balíku, ztraceného úplně nebo částečně:

 

váha odevzdaného balíku do Ruska 10,2 kg. Aktuální sazba za poštovní službu na moment odevzdání balíku je 2 eura 85 centů za kilogram. Cena za zpracování balíku do ochranného obalu je -8 euro 50 centů. Zákazník zaplatil fakturu 10,2 х 2,85+8,5 euro =37,57 euro. Zákazníkovi se vrací částka za poštovní službu 37,57 euro a pojistná částka 3 eura 50 centů za každý kilogram ztraceného balíku. Výpočet se provádí do desetinné části kilogramu. V našem případě je 10,2 kg х 3,5 euro = 35,70 euro. Takže, při ztrátě balíku 10,2 kilogramu bude žadateli vyplácena náhrada škody 37,57+35,70=73,27 euro.

Po domluvě s žadatelem bude uvedená částka zaslána firmou Janzen s.r.o. na osobní účet žadatele nebo mu bude vydán šek na uvedenou částku. Stejným způsobem se vyplácí náhrada škody za balík, kde se částečně ztratil jeho obsah. Přitom obě strany (žadatel a firma Janzen s.r.o.) se v každém konkrétním případě (na základě provedené prověrky) dohodnou o částce za část ztraceného obsahu balíku, která se musí nahradit.

1.16.2.Firma Janzen s.r.o. při přebíraní poštovních balíků v průběhu roku přijímá písemné a ústní připomínky a žaloby od odesilatelů a příjemců, tykající se kvality poskytování poštovních služeb (lhůty dodání, informování odesilatelů o postupu poštovního balíku, kvalita obsluhování odesílatelů ve sběrných místech a příjemců v místech vydání poštovních balíků atd.).Připomínky se přijímají telefonicky +420351015111, nebo se zasílají na adresu - (Janzen s.r.o. Tršnická,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiště, nebo v elektronické podobě na email - janzen@janzen-express.com. Na veškeré různé připomínky a žaloby musí firma Janzen s.r.o. odpovědět nejpozději do 10 kalendářních dnů. V akutním případě, pokud je to spojeno s větším množstvím prověrek nebo prověrkou ve třetích zemích, může být lhůta prodloužená maximálně do 30 dnů.

 

1.17.Potvrzení o dodání. Dodání balíku adresátu se ověřuje vyplněním stvrzenky adresátem o dodání balíku.

Ve stvrzence se uvádějí osobní údaje příjemce a dělá se vlastnoruční zápis o dodání balíku do domu; také je možné napsat krátký dopis odesílateli. Stvrzenka je dodána odesílateli v průběhu jednoho měsíce od momentu dodání balíku.

1.18.Nezaplacené nebo částečně zaplacené balíky se můžou zasílat do cílového místa, ale tyto balíky se vydávají až po zaplacení odesílatelem.

1.19. Nedoručené balíky se vracejí odesílateli v případě pokud:

-existuje písemná žádost odesílatele s prosbou o vracení balíku;

-v případě že příjemce odmítnul převzít balík a pokud existuje písemná žádost odesílatele o vracení balíku;

- v případě úmrtí příjemce;

-v jiných případech, kdy neexistuje možnost dodat balík příjemci firmou Janzen s.r.o.

Platbu za vracení balíku musí uhradit odesílatel.

 

1.20. Pravidla pro otevření poštovních balíků

V souladu s platnou legislativou platí obecné pravidlo o nedotknutelnosti poštovních balíků, dodržování listovního tajemství a zasílání poštovních balíků. Výjimky, týkající se otevření balíku, se řídí paragrafem 8 Zákona o poštovních službách. (1) Operátor má právo otevřít balík, pokud: а) nemůže být ani doručen, ani vrácen odesílateli; b) existuje opodstatněné podezření, že obsahuje předměty, označené poštovními pravidly jako nebezpečné a zakázané; c) balík byl poškozen; d) je předpoklad že balík je poškozen nebo může být poškozen kvůli obsahu zboží konkrétního balíku. е)v případech, kdy se podle legislativy České Republiky musí dodržovat povinnost, uložená na operátory pošty konkrétními právními normami o spolupráci s operačními službami v zájmu obrany České Republiky a jejích občanů. (3)Při otevření poštovního balíku je operátor povinný toto sdělit příjemci nebo odesílateli tohoto poštovního balíku. (4) Při otevření poštovního balíku se musí chránit skutečnosti, které jsou pod ochranou mlčenlivosti. (5) Také musí být poskytnuta ochrana mlčenlivosti. (§ 16).

1.21. Pořádek a utilizace obsahu balíků.

Pořádek prodeje a utilizace balíků se řídí § 9, § 10 ZÁKONA o poštovních službách.

(1) Po uplynutí maximální lhůty pro skladování, může operátor prodat předměty, které jsou v poštovním balíku (nebo jejich část), pokud а) balík nemůže být doručen ani vracen odesílateli (v souladu s podmínkami smlouvy); b) v tom případě jestli jsou odůvodněné předpoklady očekávat, že obsah balíku se kazí a pak může být nepoužitelný;

(2) Prodej obsahu není možný, pokud je to v rozporu s mezinárodními povinnostmi České Republiky - pokud je balík nedotknutelný.

(3) Odesílatel získává čistý výnos z prodeje předmětů, které byly obsahem balíku. Avšak z čistého příjmu se odečtou výdaje, spojené s procesem skladování a prodeje předmětů. Pokud čistý příjem nebyl odevzdán odesílateli, ten má právo si ho vyžádat ve lhůtě, předpokládané v souladu s § 7, bod 3 (rok po odeslání) ZÁKONA o poštovních službách; po uplynutí této lhůty operátor získává právo na čistý zisk.

(4) Po uplynutí skladovací lhůty operátor musí zničit poštovní balík úplně nebo částečně, pokud jeho obsah je úplně nebo částečně nepoužitelný.

(5) Operátor má právo i před uplynutím lhůty zničit balík nebo jeho část, pokud je nebezpečný nebo představuje riziko pro člověka.

1.22.Speciální obal.

 

1.22.1.Skleněné nebo jiné lámavé předměty musí být zabaleny do pevné krabice, vyplněné bezpečnostním materiálem ( piliny, třísky dřevěné nebo papírové, vata, speciální náplně). Není přípustné tření nebo údery během dopravy mezi předměty nebo mezi předměty a stěnami krabice.

1.22.2.Tekuté substance, které se lehce převádí do tekutého stavu, musí být zabaleny do hermeticky uzavřených nádob. Každá nádoba se musí vkládat do speciální krabice, naplněné vhodným bezpečnostním materiálem, dostačujícím pro vsáknutí tekutiny v případě poškození nádoby.

1.22.3.Mastné substance, které se těžce převádí do tekutého stavu jako masti, měkké mýdlo, smůla atd. musí být zabalené do originálního obalu (box, režný pytel, plastický materiál atd.), který se pak vkládá do druhého pytle z dostatečně pevného materiálu aby se zabránilo úniku obsahu.

1.22.4.Barvící suché prášky, jako anilinové modřidlo atd. se můžou zasílat jen v hermeticky uzavřených kovových boxech, ukládaných do pevných boxů s odpovídajícím bezpečnostním a absorbujícím materiálem mezi oběma balíky.

1.22.5.Nebarvící suché prášky se musí vkládat do pevných nádob (boxy, pytle); tyto nádoby se musí vkládat do krabice, vyrobené z pevného materiálu.

 

1.22.6 Zásilka léků. Je dovolena zásilka jen těch léků, které jsou zapsány do registru povolených léku v cílové zemi. Proto je nutné se před zasláním léků přesvědčit, že tento lék je uznán v cílové zemi. Na balík s léky se dává razítko s obrázkem lékařského symbolu (zmije).

1.23.Firma Janzen s.r.o. nepřijímá zásilky na dobírku.

1.24 Celní záležitosti.

1.24.1.Balíky, spadající pod celní kontrolu musí mít celní deklaraci CN23 nebo lístek tohoto formuláře. Celní deklarace CN23 se nachází na straně s adresou, pokud je možné v levém horním rohu, pokud je nutné pod příjmením a adresou odesílatele, které musí být vždy napsány v balíku.

1.24.2.Celní deklarace se pevně připojuje k balíku zevně, nejlépe je ji vložit do průzračné a samolepící obálky. Pokud se však v balíku nacházejí cenné předměty je možné vložit deklaraci do uzavřené obálky ( aby nebylo pro všechny zřejmé, co v balíku je).Co se týká menších balíků jsou nutné formality, spojené s vyhotovením celní deklarace CN23.

1.24.3. Vyhotovení celní deklarace záleží jen na zodpovědnosti odesílatele. Firma Janzen nezodpovídá za celní deklarace bez ohledu na to v jaké formě byly vyhotoveny odesílatelem a za rozhodnutí, vynesené celními orgánem při provedení kontroly poštovních balíků, přijatých na celní kontrolu.

1.24.4.Operátor firmy Janzen, pracující se zákazníkem, musí přijmout veškerá rozumná opatření ohledně poradenství svých zákazníků o způsobech vyplnění celních formalit a dbát na to aby celní deklarace CN 22 a CN 23 byly kompletně vyplněny pro urychlení celní kontroly balíků.

 

1.25.Listovní tajemství.

 

1.25.1.Informace o osobních údajích uživatelů, poštovních zásilkách a obsahu poštovních balíků, které jsou v kompetenci operátorů poštovních služeb firmy Janzen a také poštovní balíky jsou listovním tajemstvím a nesmí být prozrazeny nebo vydány třetím osobám nebo organizacím.

1.25.2.Povinnosti, spojené s dodržováním listovního tajemství zahrnují následující činnosti:

а).je zakázáno šířit osobní údaje a jiné informace o odesilatelích a příjemcích (pouze za účelem pracovních úkonů); je striktně zakázáno kopírovat osobní údaje pro osobní potřebu a nebo je předávat třetím osobám (ani uvnitř firmy);

b). je dovoleno sbírat údaje, nutné pro vyplnění konkrétního pracovního úkolu;

c).je zakázáno falšovat údaje, uvádět nesprávné údaje nebo úmyslně používat nesprávné nebo zfalšované údaje;

d).dokumenty s osobními údaji musí být uloženy tak aby byli nepřístupny třetím osobám. Výše uvedené body musí být zohledněny při práci s programy.

 

Firma Janzen s.r.o.

Cheb, Česká Republika