Řešení sporů

Řešení mimosoudních sporů týkajících se předmětu smlouvy


Pokud provozovatel JANZEN s.r.o. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.