Pravidla pro poskytování poštovních služeb

SCHVALUJI

Ředitel firmy JANZEN s.r.o.

Viktor Janzen

«_05__» únor 2021

 

Změna pravidel pro poskytování poštovních služeb firmou Janzen s.r.o.

Pltané od 10.03.2021

 

Firma Janzen s.r.o. je českým poštovním operátorem, který se specializuje na poskytování mezinárodních poštovních služeb fyzickým osobám, občanům Evropské unie, působí na bázi licencí a jiných schvalovacích dokumentů, které vydávají regulátoři poštovních služeb České Republiky, Spolkové Republiky Německo a Světového poštovního sdružení.

Tyto pravidla jsou zpracovávány na bázi legislativy České Republiky a upravují podmínky pro poskytování mezinárodních poštovních služeb, dohodnutých Evropskou smlouvou, Listinami Světového poštovního sdružení a jinými Listinami a Konvencemi, schválenými Českou Republikou. Legislativní dokumenty Spolkové Republiky Německo v oblasti poskytování poštovních služeb jsou zohledněny. Zohledněny jsou také pravidla pro poskytování poštovních služeb ve státech SNS (omezení, zákazy vkladů, podmínky spolupráce, podmínky pro náhradu škody, celní pravidla), na jejichž adresu jsou zasílány mezinárodní poštovní zásilky, dopravované firmou Janzen s.r.o.

 

1.Pravidla pro přijetí, zpracování a dopravu mezinárodních poštovních balíků.

 

1.1.Balíky přijímají sběrná místa v Německu, Belgii, České Republice, Řecku a jiných státech Evropské unie v souladu s dokumenty, zpracovanými firmou Janzen s.r.o. a v souladu s českou, celoevropskou a mezinárodní legislativou (celní deklarace, forma CN 23, průvodní adresa CP 71, oznámení o doručení balíku). Každý soubor dokumentů obsahuje individuální číslo (čárový kód), který se uděluje přijatému balíku a umožňuje identifikovat balík podle čísla, poštovního operátora, který poskytuje služby ohledně doručení tohoto určitého balíku. Čárový kód je zpracován po předběžném vyrozumění a je v souladu se všemi požadavky Světového poštovního sdružení, je také dohodnutý s Českou poštou (ta poskytla oddíly pro numeraci) a obsahuje technické údaje, které umožňují s jistotou identifikovat, kterému poštovnímu operátoru přísluší poštovní balík – Janzen s.r.o. Pravidla pro práci se zákazníky, Pravidla pro vyplnění průvodních dokumentů k balíku a jiné technické otázky se řídí těmito Pravidly pro poskytování poštovních služeb poštovním operátorem Janzen s.r.o..

Nejdůležitějším požadavkem k vyplňujícím průvodním dokumentům je potvrzení odesílatele pomocí svého podpisu, že údaje, uvedené v celní deklaraci, jsou pravdivé, a že v tomto balíku nejsou žádné nebezpečné nebo legislativou a celními předpisy zakázané předměty. Tímto podpisem odesílatel také potvrzuje, že podepsal smlouvu na dodání tohoto balíku firmou Janzen s.r.o. Text požadavků pro odesílatele ohledně vyplnění celní deklarace a smlouvy je uvedený na opačné straně celní deklarace CN23, kterou dostává odesílatel po jejím vyplnění a odevzdání balíku. V uvedeném dokumentu se vysvětluje, že pro kontrolu poštovního balíku v celním cílovém státě odesílatel musí přesně uvést obsah balíku. Z tohoto důvodu deklarace musí být vyplněná správně a úplně. V opačném případě to muže způsobit zdržení při odesílání balíku, a také jiné nepříjemnosti pro adresáta. Jakákoliv falešná nebo nejasná deklarace může způsobit zdržení nebo zabavení balíku. Obsah zboží v balíku může být omezen. Z tohoto důvodu se odesílatel musí informovat o možnostech dovozu nebo vývozu (zákazy, omezení jako karanténa, omezení, týkající se farmaceutického zboží atd.) a také získat informace o dokumentech (účtenka, certifikát původu, sanitární certifikát, licence, povolení na zboží, které spadá pod karanténu), které můžou být zapotřebí v cílové zemi Tyto a jiné informace může odesílatel získat na webu poštovního operátora Janzen s.r.o. a také na sběrných místech. Pod komerčním balíkem se rozumí jakékoliv dovážené nebo vyvážené zboží, bez ohledu na to jestli se prodává za jakoukoliv cenu nebo se vyměňuje bez zajištění peněžní hodnoty.

V deklaraci musí být uveden podrobný popis každého předmětu, který je součásti balíku (například, «bavlněná pánská košile »). Obecná informace, jako «náhradní díly, díly», «mustry», «potraviny» atd. není přípustná. Musí být uvedená měřicí jednotka, počet předmětů a také čistá váha každého předmětu, a celková váha s obalem (v kilech) při vážení v moment odevzdání ve sběrném místě. Musí být uvedena cena každého předmětu v balíku. Pokud se zasílá komerční zboží, musí být uveden šestimístný celní kód v souladu s harmonizačním systémem popisu a kódování zboží. Také se uvádí sazební částka, uhrazená za zaslání poštou. Odesílatel musí uvést kategorii balíku (dárek, dokument, obchodní mustr, vrácení zboží atd.) a také jiné formality, předpokládané v mezinárodním formuláři celní deklarace CN 23.

1.2.V mezinárodních balíkách, které se přijímají a dovážejí firmou Janzen s.r.o. se zasílají umělecké předměty, předměty pro domácnost nebo jiné, které nejsou zakázané pro dovoz v zemích SNS.

1.3.Firma Janzen s.r.o. prostřednictvím svých sběrných míst a pravidelné reklamní činnosti firmy (včetně webu firmy na internetu www.janzen-express.com) informuje své zákazníky o všech omezeních a zákazech, týkajících se obsahu balíku a jiných zvláštnostech celního řízení mezinárodního poštovního balíku v cílových zemích. Zákazníci firmy si zde můžou upřesnit sazby, a ceny za poštovní služby poštovního operátora Janzen s.r.o. v různých zemích SNS, termíny dodání v každém ze států a další podmínky pro dodání balíků. Zákazníci firmy jsou informováni, že v případě jakéhokoliv porušení celních předpisů ze strany klienta v cílových zemích mezinárodních poštovních balíků, firma Janzen spolupracuje s celními službami a s příslušnými orgány těchto zemí a stará se o odstranění porušení, kterých se dopustili zákazníci.

1.4.Je striktně zakázáno vkládat do balíku předměty ve skleněném obalu a sklo a také: -předměty, které svou podstatou nebo obalem můžou být nebezpečné pro pracovníky pošty, ušpinit nebo poškodit jiné balíky nebo poštovní vybavení;

-drogy, psychotropní prostředky a přípravky;

-jedovaté prostředky, rostliny a semena; -dokumenty běžného nebo osobního dopisování, a také jiná korespondence, autorem které není ani odesílatel ani adresát nebo spolubydlící osoby; -živá zvířata;

-jaderné materiály, radioaktivní, prudké, žíravé, výbušné nebo hořlavé prostředky, výbušniny, pyrotechnika a jiné nebezpečné prostředky;

- ruční střelné zbraně, civilní, služební, munice, speciální technické prostředky dvojitého použití a příslušenství pro ně, pneumatické a plynové zbraně, zařízení elektrického šoku a jiskrového výboje ;

-předměty nepřístojného nebo amorálního charakteru; -rychle se kazící potraviny;

- tisková vydání, materiály výtvarného umění, filmové, foto, audio a videomateriály, obsahující propagandu války, sociální, rasové, nacionální, náboženské, stavovské a kmenové výhody, kult krutosti, týrání a pornografie, agitace násilné změny ústavního režimu, porušení nedílnosti zemí, kam se zasílá balík, podlomení bezpečnosti těchto zemí;

-nacionální měna, peníze, drahé kovy a pamětní mince z nich; -chemikálie, vybavení a technologie mírného charakteru, které však můžou být využity při zhotovení chemické zbraně;

-zdroje nemocí, (patologických genů) člověka, zvířat a rostlin, jejich geneticky modifikovaných forem, částí geneticky modifikovaných forem, částí genetického materiálu a vybavení, které můžou být použity při zhotovení bakteriologické zbraně.

1.5. V důsledku práce firmy Janzen s.r.o. při podmínkách rychlého dodání balíků je důležitým požadavkem  na klienta poskytnutí přesné, zkontrolované adresy adresáta s uvedením několika variant telefonického spojení s ním. Na balíku a na průvodních dokumentech se píšou adresy odesílatelem, adresy nesmí obsahovat zkratky. Adresy se píšou latinským písmem a arabskými číslicemi. Adresa v cílové zemi může být napsána v jazyce cílové země.

1.6. Důležitou podmínkou pro bezpečné dodání balíků je bezpečný a odolný obal balíku, vypočítaný pro dlouhou dopravu a opakované naložení a vyložení, s přihlédnutím na kolísání teplot podle ročního období. Firma Janzen s.r.o. v souladu s podmínkami technologického procesu zpracování balíku, je balí do odolné folie, a však zchátralost obalu, nepřítomnost pevných stěn balíku, prázdno v balíku nemůže být nahrazeno technickým opatřením, prováděným firmou Janzen. Balík musí být zabalen a uzavřen tak, aby nehrozilo nebezpečí pro zdraví pracovníků a nebyla způsobena škoda předměty, které by mohly zranit pracovníky, zabývající se jejích zpracováním a ušpinit nebo poškodit jiné balíky.

Za zabalení balíku s ohledem na výše zmíněné požadavky zodpovídá odesílatel balíku.

1.7.Firma Janzen s.r.o. pro dopravu přijímá jen fakultativní /jednoduché/ balíky. Balíky s ohlášenou hodnotou, s obchodním zbožím, balíky do vězníce, vojenské jednotky, poštovní přihrádky se nepřijímají.

1.8.Minimální hmotnost přijatého balíku je 7 kilogramů, maximální hmotnost balíku je 30 kilogramů (v různých zemích se maximální hmotnost může lišit).

1.9.Standardni zásilka je zásilka o rozměru 45х70х90 cm.

1.10. K odeslání můžou být přijaty i nestandardní balíky:

objemné balíky – jízdní kola, kočárky, kusy nábytku atd..;

těžké balíky – balíky více než 30 kilogramů;

nestandardní balíky – balíky o rozměru, přesahujícím 45х70х90 cm.

1.11.Cena za zboží v balíku nesmí přesahovat:

do Ruska – 10 000 Rbl. v průběhu jednoho týdne pro jednoho příjemce; na Ukrajinu – 200 Euro; do Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu – 200 amerických dolarů. Pokud přesáhněte uvedené částky celní orgány těchto zemí ukládají celní poplatky, které musí být zaplaceny příjemcem nebo odesílatelem po dohodnutí s firmou Janzen s.r.o.

1.12.Dodací doba balíků je od 15 do 30 dnů a zahrnuje následující: převzetí balíku na sběrném místě a nebo převzetí balíku z domova poštovním operátorem, odvoz do ústředního skladu firmy Janzen s.r.o. v České Republice, městě Cheb, zpracování balíku v souladu s poštovními předpisy, příprava k odeslání do různých zemi, celní úkony při odeslání balíků, odvoz depeše z místa mezinárodní poštovní výměny v Chebu do míst mezinárodní poštovní výměny v zemích SNS a jiných států, provedení celních úkonů v uvedených zemích, doručení balíků na adresu příjemce.

Balík se dodává do vchodu domů na adresu bydliště příjemce, adresát (příjemce v zemích) SNS při obdržení balíku v žádném případě neplatí žádné poplatky (kromě případných celních doplatků).

Dodací doby, uvedené v tomto bodě mohou být v některých případech prodlouženy až do 50 dnů, při vzdálenosti obcí 700-1000 km, nebo v zimním období v době nepříznivého počasí, které má vliv na nesjízdnost cest v některých zemích /Rusko, Kyrgyzie, Kazachstán/.

1.13.Při doručení balíku se ve většině zemí a regionech doručení balíku fotí. Fotografie se sdělením o doručení balíku se zasílá odesílateli balíku. Dodatečný poplatek za fotografováni se neplatí.

1.14. Ceny za poštovní služby.

1.14.1. Firma Janzen s.r.o. stanoví ceny za služby ohledně dodání balíků do zemí SNS a jiných zemí, vycházejících z vlastních nákladů za práci při poskytování poštovních služeb, podmínek pro vrácení investovaných prostředků pro rozšiřování a zlepšení kvality obsluhy klientů v odpovídajících lhůtách, dále se musí zohlednit získání rozumného výnosu z byznysu, který dovoluje živit a motivovat vysoce profesní zaměstnance v oblasti mezinárodní poštovní činnosti. Zohledňuje se také stav konkurence na poštovním trhu. Firma Janzen s.r.o. předem informuje své zákazníky o změně cen svých poštovních služeb a dobu jejích platnosti. Informace o cenách poštovních služeb je stále k dispozici na nejvíce viditelných místech na stránkách firmy Janzen s.r.o. - www.janzen-express.com. Tato informace se také stále publikuje v reklamních letácích. Sazba za poštovní služby se skládá ze dvou částí. První část je cena za každý kilogram poštovního balíku. Například cena za jeden kilogram balíku do Ruska je 2 eura, 85 centů. Hrubá váha se násobí cenou za jeden kilogram. V tomto případě, kde podmíněná váha balíku je 15,4 kilogramu, ten se násobí na 2 eura 85 centů = 43 eura 89 centů. Druhá část ceny za poštovní služby – je cena za zpracování balíku, která zahrnuje exkluzivní technologii ohledně dodatečného balení každého balíku pro zpevnění jeho stěn. Dle této technologie se každý balík převáže pevným provazem ze všech stran a balík se zabalí do pevné folie, která pevně obepíná stěny balíku po projetí balíku přes speciální pec. Tímto se zvětšuje pevnost obalu balíku. Tato technologie značně zvětšuje garanci toho, že obsah balíku bude zachován. Toto dodatečné zpracování každého balíku se hodnotí takto – cena za zpracováni balíku váhou méně než 10 kilo je 5 euro 50 centů, cena za balíky váhou více jak 10 kilogramu je 8 euro, 50 centů- V našem příkladě k ceně za váhu balíku 43 euro 89 centů se přidává cena za zpracování – 8 euro 50 centu. To znamená 43,89 +8,50 = 52,39 euro. Toto je konečná cena k uhrazení. Každý odesílatel má možnost si upřesnit cenu za svůj balík před jeho odesláním. Na stránkách firmy www.janzen-express.com je speciální program „Cena balíku“, kde si odesílatel může jednoduchým způsobem provést výpočet ceny balíku samostatně.

1.14.2. Nadměrné, nestandardní balíky /v souladu s bodem 1.10 těchto Pravidel/ kde za nadměrné se považují kola, kočárky a ostatní balíky, přesahující parametry 45x70x90 cm, a také nedílné balíky, přesahující 30 kg, se platí dodatečně 50 % k ceně za kilogram, uvedené výše v bodě 4.15.1. Je to spojeno s tím, že nadměrné a nestandardní balíky zabírají hodně místa v zaslané zásilce. Je komplikované je skladovat a přemísťovat, což s sebou nese značné dodatečné organizační a finanční náklady.

Příklad výpočtu velkého balíku: nadměrný balík /kolo v domácím nebo výrobním obalu/ do Kazachstánu váží 18,5 kg. Cena za jeden kilogram dle sazby je 2 eura 25 centů- Cena za váhu balíku je 18.5 x 2,25 euro= 41,63 euro. Když znásobíme tuto sumu na 50% za nadměrný balík = 62,44 euro. K této částce přičteme 8 euro 50 centů za zpracování balíku. Celková částka za nadměrný balík dle uvedeného příkladu je: 62,44+8,50=70,94 euro.

1.16. Reklamace.

1.16.1. Firma Janzen s.r.o. garantuje nedílnost a zachovalost mezinárodních poštovních balíků. Pokud se balík ztratí při skladování nebo je poškozen během přepravy, firma Janzen s.r.o. /v souladu s písemnou smlouvou se zákazníkem/ hradí škodu. Hlavním ustanovením jsou požadavky paragrafu 13 zákona o poštovních službách. Částka, získaná od klienta za přepravu balíku, se vrací a částka obsahu balíku se nahrazuje z výpočtu 3 Euro 50 centů za každý kilogram ztraceného nebo částečně ztraceného balíku. Náhrada se provádí na písemnou žádost odesílatele, sepsanou v průběhu jednoho roku od momentu odeslání balíku. Právo na podání písemné žádosti o náhradu částky za ztracený balík vzniká odesilateli po 6 měsících ode dne odevzdání balíku. Žádost ve volné formě může být podána ve volné formě na adresu Janzen s.r.o. (Janzen s.r.o. Tršnická,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiště) nebo emailem na adresu - janzen@janzen-express.com Žádost musí obsahovat informaci o ztraceném balíku a kopii stvrzenky, kterou jste obdrželi při odesílání balíku. Firma Janzen s.r.o. je povinna během 30 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti na firmu Janzen s.r.o. projednat žádost a vynést písemné rozhodnutí o náhradě škody žadateli. V krajním případě může být tato lhůta prodloužena o 30 dnů, pokud si setření vyžaduje objasnění faktů ztráty v jiné zemi (zemi podání, zemi tranzitu). Po vynesení rozhodnutí o náhradě škody za ztracený balík je firma Janzen s.r.o. do 10 dnů povinna zaplatit vypočtenou škodu žadateli. Stejný postup je uplatňován za balíky, pokud došlo ke ztrátě části obsahu balíku.

Příklad výpočtu částky k výplatě žadateli ztraceného balíku, ztraceného úplně nebo částečně:

 

váha odevzdaného balíku do Ruska 10,2 kg. Aktuální sazba za poštovní službu na moment odevzdání balíku je 2 eura 85 centů za kilogram. Cena za zpracování balíku do ochranného obalu je -8 euro 50 centů. Zákazník zaplatil fakturu 10,2 х 2,85+8,5 euro =37,57 euro. Zákazníkovi se vrací částka za poštovní službu 37,57 euro a pojistná částka 3 eura 50 centů za každý kilogram ztraceného balíku. Výpočet se provádí do desetinné části kilogramu. V našem případě je 10,2 kg х 3,5 euro = 35,70 euro. Takže, při ztrátě balíku 10,2 kilogramu bude žadateli vyplácena náhrada škody 37,57+35,70=73,27 euro.

Po domluvě s žadatelem bude uvedená částka zaslána firmou Janzen s.r.o. na osobní účet žadatele nebo mu bude vydán šek na uvedenou částku. Stejným způsobem se vyplácí náhrada škody za balík, kde se částečně ztratil jeho obsah. Přitom obě strany (žadatel a firma Janzen s.r.o.) se v každém konkrétním případě (na základě provedené prověrky) dohodnou o částce za část ztraceného obsahu balíku, která se musí nahradit.

1.16.2.Firma Janzen s.r.o. při přebíraní poštovních balíků v průběhu roku přijímá písemné a ústní připomínky a žaloby od odesilatelů a příjemců, tykající se kvality poskytování poštovních služeb (lhůty dodání, informování odesilatelů o postupu poštovního balíku, kvalita obsluhování odesílatelů ve sběrných místech a příjemců v místech vydání poštovních balíků atd.).Připomínky se přijímají telefonicky +420351015111, nebo se zasílají na adresu - (Janzen s.r.o. Tršnická,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiště, nebo v elektronické podobě na email - janzen@janzen-express.com. Na veškeré různé připomínky a žaloby musí firma Janzen s.r.o. odpovědět nejpozději do 10 kalendářních dnů. V akutním případě, pokud je to spojeno s větším množstvím prověrek nebo prověrkou ve třetích zemích, může být lhůta prodloužená maximálně do 30 dnů.

1.16.3 Řešení mimosoudních sporů týkajících se předmětu smlouvy


Pokud provozovatel JANZEN s.r.o. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

 

1.17.Potvrzení o dodání. Dodání balíku adresátu se ověřuje vyplněním stvrzenky adresátem o dodání balíku.

Ve stvrzence se uvádějí osobní údaje příjemce a dělá se vlastnoruční zápis o dodání balíku do domu; také je možné napsat krátký dopis odesílateli. Stvrzenka je dodána odesílateli v průběhu jednoho měsíce od momentu dodání balíku.

1.18.Nezaplacené nebo částečně zaplacené balíky se můžou zasílat do cílového místa, ale tyto balíky se vydávají až po zaplacení odesílatelem.

1.19. Nedoručené balíky se vracejí odesílateli v případě pokud:

-existuje písemná žádost odesílatele s prosbou o vracení balíku;

-v případě že příjemce odmítnul převzít balík a pokud existuje písemná žádost odesílatele o vracení balíku;

- v případě úmrtí příjemce;

-v jiných případech, kdy neexistuje možnost dodat balík příjemci firmou Janzen s.r.o.

Platbu za vracení balíku musí uhradit odesílatel.

 

1.20. Pravidla pro otevření poštovních balíků

V souladu s platnou legislativou platí obecné pravidlo o nedotknutelnosti poštovních balíků, dodržování listovního tajemství a zasílání poštovních balíků. Výjimky, týkající se otevření balíku, se řídí paragrafem 8 Zákona o poštovních službách. (1) Operátor má právo otevřít balík, pokud: а) nemůže být ani doručen, ani vrácen odesílateli; b) existuje opodstatněné podezření, že obsahuje předměty, označené poštovními pravidly jako nebezpečné a zakázané; c) balík byl poškozen; d) je předpoklad že balík je poškozen nebo může být poškozen kvůli obsahu zboží konkrétního balíku. е)v případech, kdy se podle legislativy České Republiky musí dodržovat povinnost, uložená na operátory pošty konkrétními právními normami o spolupráci s operačními službami v zájmu obrany České Republiky a jejích občanů. (3)Při otevření poštovního balíku je operátor povinný toto sdělit příjemci nebo odesílateli tohoto poštovního balíku. (4) Při otevření poštovního balíku se musí chránit skutečnosti, které jsou pod ochranou mlčenlivosti. (5) Také musí být poskytnuta ochrana mlčenlivosti. (§ 16).

1.21. Pořádek a utilizace obsahu balíků.

Pořádek prodeje a utilizace balíků se řídí § 9, § 10 ZÁKONA o poštovních službách.

(1) Po uplynutí maximální lhůty pro skladování, může operátor prodat předměty, které jsou v poštovním balíku (nebo jejich část), pokud а) balík nemůže být doručen ani vracen odesílateli (v souladu s podmínkami smlouvy); b) v tom případě jestli jsou odůvodněné předpoklady očekávat, že obsah balíku se kazí a pak může být nepoužitelný;

(2) Prodej obsahu není možný, pokud je to v rozporu s mezinárodními povinnostmi České Republiky - pokud je balík nedotknutelný.

(3) Odesílatel získává čistý výnos z prodeje předmětů, které byly obsahem balíku. Avšak z čistého příjmu se odečtou výdaje, spojené s procesem skladování a prodeje předmětů. Pokud čistý příjem nebyl odevzdán odesílateli, ten má právo si ho vyžádat ve lhůtě, předpokládané v souladu s § 7, bod 3 (rok po odeslání) ZÁKONA o poštovních službách; po uplynutí této lhůty operátor získává právo na čistý zisk.

(4) Po uplynutí skladovací lhůty operátor musí zničit poštovní balík úplně nebo částečně, pokud jeho obsah je úplně nebo částečně nepoužitelný.

(5) Operátor má právo i před uplynutím lhůty zničit balík nebo jeho část, pokud je nebezpečný nebo představuje riziko pro člověka.

1.22.Speciální obal.

 

1.22.1.Skleněné nebo jiné lámavé předměty musí být zabaleny do pevné krabice, vyplněné bezpečnostním materiálem ( piliny, třísky dřevěné nebo papírové, vata, speciální náplně). Není přípustné tření nebo údery během dopravy mezi předměty nebo mezi předměty a stěnami krabice.

1.22.2.Tekuté substance, které se lehce převádí do tekutého stavu, musí být zabaleny do hermeticky uzavřených nádob. Každá nádoba se musí vkládat do speciální krabice, naplněné vhodným bezpečnostním materiálem, dostačujícím pro vsáknutí tekutiny v případě poškození nádoby.

1.22.3.Mastné substance, které se těžce převádí do tekutého stavu jako masti, měkké mýdlo, smůla atd. musí být zabalené do originálního obalu (box, režný pytel, plastický materiál atd.), který se pak vkládá do druhého pytle z dostatečně pevného materiálu aby se zabránilo úniku obsahu.

1.22.4.Barvící suché prášky, jako anilinové modřidlo atd. se můžou zasílat jen v hermeticky uzavřených kovových boxech, ukládaných do pevných boxů s odpovídajícím bezpečnostním a absorbujícím materiálem mezi oběma balíky.

1.22.5.Nebarvící suché prášky se musí vkládat do pevných nádob (boxy, pytle); tyto nádoby se musí vkládat do krabice, vyrobené z pevného materiálu.

 

1.22.6 Zásilka léků. Je dovolena zásilka jen těch léků, které jsou zapsány do registru povolených léku v cílové zemi. Proto je nutné se před zasláním léků přesvědčit, že tento lék je uznán v cílové zemi. Na balík s léky se dává razítko s obrázkem lékařského symbolu (zmije).

1.23.Firma Janzen s.r.o. nepřijímá zásilky na dobírku.

1.24 Celní záležitosti.

1.24.1.Balíky, spadající pod celní kontrolu musí mít celní deklaraci CN23 nebo lístek tohoto formuláře. Celní deklarace CN23 se nachází na straně s adresou, pokud je možné v levém horním rohu, pokud je nutné pod příjmením a adresou odesílatele, které musí být vždy napsány v balíku.

1.24.2.Celní deklarace se pevně připojuje k balíku zevně, nejlépe je ji vložit do průzračné a samolepící obálky. Pokud se však v balíku nacházejí cenné předměty je možné vložit deklaraci do uzavřené obálky ( aby nebylo pro všechny zřejmé, co v balíku je).Co se týká menších balíků jsou nutné formality, spojené s vyhotovením celní deklarace CN23.

1.24.3. Vyhotovení celní deklarace záleží jen na zodpovědnosti odesílatele. Firma Janzen nezodpovídá za celní deklarace bez ohledu na to v jaké formě byly vyhotoveny odesílatelem a za rozhodnutí, vynesené celními orgánem při provedení kontroly poštovních balíků, přijatých na celní kontrolu.

1.24.4.Operátor firmy Janzen, pracující se zákazníkem, musí přijmout veškerá rozumná opatření ohledně poradenství svých zákazníků o způsobech vyplnění celních formalit a dbát na to aby celní deklarace CN 22 a CN 23 byly kompletně vyplněny pro urychlení celní kontroly balíků.

 

1.25.Listovní tajemství.

 

1.25.1.Informace o osobních údajích uživatelů, poštovních zásilkách a obsahu poštovních balíků, které jsou v kompetenci operátorů poštovních služeb firmy Janzen a také poštovní balíky jsou listovním tajemstvím a nesmí být prozrazeny nebo vydány třetím osobám nebo organizacím.

1.25.2.Povinnosti, spojené s dodržováním listovního tajemství zahrnují následující činnosti:

а).je zakázáno šířit osobní údaje a jiné informace o odesilatelích a příjemcích (pouze za účelem pracovních úkonů); je striktně zakázáno kopírovat osobní údaje pro osobní potřebu a nebo je předávat třetím osobám (ani uvnitř firmy);

b). je dovoleno sbírat údaje, nutné pro vyplnění konkrétního pracovního úkolu;

c).je zakázáno falšovat údaje, uvádět nesprávné údaje nebo úmyslně používat nesprávné nebo zfalšované údaje;

d).dokumenty s osobními údaji musí být uloženy tak aby byli nepřístupny třetím osobám. Výše uvedené body musí být zohledněny při práci s programy.

 

Firma Janzen s.r.o.

Cheb, Česká Republika


У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор фирмы Янцен с.р.о.

Виктор Янцен

«_24__» октября 2014 года

 

Правила

оказания почтовых услуг фирмой Янцен с.р.о.

 

Фирма Янцен с.р.о. является чешским почтовым оператором, специализирующимся на оказании международных почтовых услуг физическим лицам, гражданам Европейского сообщества, действуя на основании лицензий, других разрешительных документов, выданных регуляторами почтовых услуг Чешской Республики, Федеративной Республики Германии и Всемирного почтового союза.

Настоящие Правила разработаны на основе законодательства Чешской Республики, регулирующих условия оказания международных почтовых услуг, согласованных с Европейским Договором, Актами Всемирного почтового союза, другими международными Актами, Конвенциями, ратифицированными Чешской Республикой. Учтены законодательные акты Федеративной Республики Германии в области почтовой связи. Учитываются и Правила оказания почтовых услуг в странах СНГ ( ограничения, запреты на вложения, условия сотрудничества, условия возмещения ущерба, таможенные правила), в адрес которых адресованы МПО, транспортируемые фирмой Янцен с.р.о.

 

1.Правила приёма, обработки, транспортировки международных почтовых посылок.

 

1.1.Приём посылок производится приёмные пунктами в Германии, Бельгии, Чехии, Греции, других стран Европейского содружества по комплекту документов, разработанных фирмой Янцен с.р.о. в соответствии с чешским, общеевропейским, международным законодательством ( таможенная декларация формы CN 23, сопроводительный адрес CP 71, уведомление о вручении посылки).Каждый комплект документов имеет индивидуальный номер (штрих-код), который присваивается принимаемой посылке и позволяет идентифицировать посылку по номеру, по почтовому оператору, осуществляющему услугу по доставке данной конкретной посылки. Штрих-код разработан с ведома и полностью соответствует всем требованиям Всемирного почтового союза, согласован с Чешской почтой (ею выделены сектора нумерации), и имеет технические данные, позволяющие с уверенностью идентифицировать принадлежность почтового отправления почтовому оператору – Янцен с.р.о. Правила работы с клиентами, Правила заполнения сопроводительных документов к посылке, другие технические вопросы разъясняются настоящими Правилами оказания почтовых услуг почтовым оператором Янцен с.р.о.

Наиболее важным требованием к заполняемым сопроводительных документам составляет то, что своей подписью отправитель посылки подтверждает, что указанные в таможенной декларации сведения являются достоверными, и, что в этой посылке не содержится никаких опасных или запрещённых законодательством или таможенной регламентацией предметов. Этой же подписью отправитель подтверждает, что им подписан договор на доставку данной посылки с фирмой Янцен с.р.о., текст требований к отправителю по заполнению таможенной декларации и договора размещён на обратной стороне таможенной декларации CN23, получаемой на руки отправителем после её заполнения и сдачи посылки. В указанном документе разъясняется, что для досмотра почтового отправления таможней страны назначения отправитель должен точно указать содержимое посылки. Поэтому декларация должна быть заполнена чётко и полно. В противном случае это может привести к задержкам в пересылке отправления, а также к другим неудобствам для получателя. Любая ложная или неясная декларация может привести к задержке или конфискации отправления. Товары в посылке могут попадать под ограничения. Поэтому отправителю следует осведомиться в возможностях ввоза или вывоза (запрещения, ограничения такие как карантин, ограничения, касающиеся фармацевтических продуктов и.т.д.) и справиться о документах (товарный чек, сертификат о происхождении, санитарный сертификат, лицензия, разрешение на товар, подлежащий карантину), которые могут потребоваться в стране назначения. Эту и иную информацию отправитель может получить на сайте почтового оператора Янцен с.р.о. и в информации на приёмных пунктах. Под коммерческим отправлением подразумевается любой экспортируемый или импортируемый в рамках какой-либо сделки товар независимо от того продаётся ли он за какую-либо сумму или обменивается без обеспечения денежной массы.

В декларации должно быть представлено подробное описание каждого предмета, содержащегося в посылке (например, «мужская рубашка из хлопка»). Не допускаются указания общего характера, такие как «запасные части, детали», «образцы», «пищевые продукты» и.т.д. Должна быть указана единица измерения и количество предметов, а также чистый вес каждого предмета, общий вес с упаковкой (в кг) при взвешивании в момент подачи в приёмном пункте. Должна быть указана стоимость каждого предмета, вложенного в посылку. Если пересылается коммерческий товар, то указывается шестизначный таможенный код по гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Указывается также и сумма тарифа, оплаченного за отправление по почте. Отправитель обязан указать категорию отправления (подарок, документ, коммерческий образец, возврат товара, прочее),а также другие формальности, предусмотренные в международном бланке таможенной декларации CN 23.

1.2.В международных посылках, принимаемых и транспортируемых фирмой Янцен с.р.о., пересылаются предметы культурно-бытового и иного назначения, не запрещённые к ввозу на территорию стран СНГ.

1.3.Фирма Янцен с.р.о. через свои приёмные пункты, через распространяемую регулярно рекламную продукцию фирмы (включая сайт фирмы в интернете www.janzen-express.de) информирует своих клиентов о всех ограничениях, запретах на вложения в посылку, о других особенностях таможенного оформления МПО в странах назначения. Здесь же клиенты фирмы могут уточнить тарифы, стоимость почтовых услуг почтового оператора Янцен с.р.о. в разрезе различных стран СНГ, сроки доставки по каждой из стран, иные условия доставки посылок. Клиенты фирмы оповещаются, что в случае допущения ими (клиентами) нарушений таможенных правил стран назначения МПО, фирма Янцен с.р.о. сотрудничает с таможенными службами и с компетентными органами этих стран по устранению допущенных клиентами нарушений.

1.4.Категорически запрещается вкладывать в посылки предметы в стеклянной таре и стекло а также: -предметы, которые по своему характеру или по упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие посылки или почтовое оборудование; -наркотические средства, психотропные вещества и препараты; -ядовитые вещества, растения и семена; -документы, имеющие характер текущей и личной переписки, а также всякого рода кор-респонденция, которой обмениваются лица, не являющиеся отправителем и получателем, или лица, проживающие с ними; -живые животные; -ядерные материалы, радиоактивные, сильнодействующие, едкие, взрывчатые и легко- воспламеняющиеся вещества, средства взрывания, пиротехника и другие опасные вещества;

-оружие боевое ручное стрелковое и холодное, гражданское, служебное, боеприпасы, специальные технические средства двойного применения,комплектующие для них, пневма-тическое и газовое оружие, электрошоковые устройства и искровые разрядники; -предметы непристойного или безнравственного характера; -скоропортящиеся продукты питания; -печатные издания, изобразительные материалы, кино - фото-, аудио-, и видеоматериалы, содержащие пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости, насилия и порнографии,

 агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности стран, куда следует посылка, подрыва безопасности этих государств; -валюта, деньги, драгоценные металлы и памятные монеты из них; -химикаты, оборудование и технологии, которые имеют мирное назначение, но могут быть применены при создании химического оружия; -возбудители заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, их генетически изменённых форм, фрагментов генетического материала и оборудования, которые могут быть применены при создании бактериологического и токсического оружия. 1.5.В связи с работой фирмы Янцен с.р.о. в условиях ускоренной доставки посылок важным требованием к клиенту является предоставление им точного, проверенного адреса получа-теля с указанием нескольких вариантов телефонной связи с ним. На посылке и на сопрово-дительных документах адреса пишутся отправителем, и в адресах не должно быть сокраще-ний. Адреса пишутся латинским буквами и арабским цифрами. Допускается написание адреса на языке страны назначения.

1.6.Важным условием сохранной доставки посылок является надёжная, прочная упаковка посылки, рассчитанная на длительную транспортировку, многократную погрузочно-разгрузочную работу, а также с учётом сезонных колебаний температуры. Фирма Янцен с.р.о., по условиям технологического процесса обработки посылок, производит их запайку в плотный целлофан, однако ветхость упаковки, отсутствие жёсткости в стенках упаковки, наличие пустот в посылках не может быть компенсирована техническими мерами, предпринимаемыми фирмой Янцен. Посылка должна быть упакована и закрыта таким образом, чтобы не создавать угрозы для здоровья служащих и не причинять ущерба, если в ней содержатся предметы, которые могут ранить служащих, занимающихся её обработкой, загрязнить или повредить другие посылки.

Ответственность за упаковку посылки с учётом вышеизложенных требований возлагается на отправителя посылки.

1.7.Фирма Янцен с.р.о. принимает для транспортировки факультативные (простые) посылки. А также посылки с объявленной стоимостью, с коммерческим товаром. Посылки в тюрьмы, воинские части, на абонентские ящики получателей не принимаются.

1.7.1.Места международного почтового обмена фирмы Янцен с.р.о. в Чешской Республике — Cheb-1 (г.Хеб) и в Германии — Marlen-1 (Kehl-Marlen),зарегистрированные Всемирным почтовым союзом в г.Берне, могут быть использованы и другими почтовыми операторами других стран и чешскими почтовыми операторами для обработки международных почтовых отправлений, в том числе и коммерческих отправлений. При этом используются нормы, изложенные в Актах Всемирного почтового союза, таможенное законодательство Чешской Республики и Европейского союза.

1.8.Минимальный вес принимаемой простой посылки 7 килограмм, максимальный вес посылки 30 килограмм ( по разным странам предельный веса могут быть разными).Коммерческая посылка и посылка с объявленной стоимостью может быть и меньше 7 килограмм, но не менее 3 килограмм.

1.9.Стандартной считается посылка, имеющая максимально размеры 45х70х90 сантиметров.

1.10.К отправке могут быть приняты нестандартные посылки:

громоздкие посылки – велосипеды, коляски, элементы мебели и.т.д.; тяжёлые посылки – посылки свыше 30 килограмм ;

нестандартные посылки – посылки, превышающие размер 45х70х90 см.

1.11.Стоимость вложений в посылку не должна превышать :

в Россию – 10 000 рублей в течении одной недели на одного получателя; на Украину – 200 евро; в Казахстан, Киргизию и Узбекистан- 200 долларов США. В случае превышения указанных сумм таможенные органы этих стран налагают таможенные платежи, которые должны быть оплачены получателем или отправителем по согласованию с фирмой Янцен с.р.о..

1.12. Сроки доставки посылок составляют от 15 до 30 дней и включают в себя : приём посылки на приёмном пункте или забор посылки с дома почтовым оператором; транспортировка к центральному складу Янцен с.р.о. в Чехии, город Хеб; обработка посылки по почтовым правилам; подготовка к отправке по направлениям в различные страны; таможенные процедуры при отправлении посылок; транспортировка депеш из места международного почтового обмена в г.Хеб к местам международного почтового обмена стран СНГ и других стран; производство таможенных процедур в указанных странах; доставка посылок по месту жительства получателя.

Доставка посылки производится до подъезда дома по адресу проживания получателя, при этом адресат (получатель) в странах СНГ при получении посылки материальных расходов не несёт ни при каких обстоятельствах (за исключением возможных таможенных платежей).

Сроки доставки указанные в настоящем пункте могут быть увеличены в отдельных случаях до 50 дней при удалённости населённых пунктов на 700-1000 километров, а также в зимнее время при неблагоприятных погодных условиях, влияющих на бездорожье в ряде стран (Россия, Киргизия, Казахстан).

1.13.При вручении посылки в подавляющем большинстве стран и регионов производится фотографирование факта вручения посылки. Фото с уведомлением о вручении посылки направляется отправителю посылки. При этом дополнительная плата за фотографирование не взимается.

1.14.Цены на почтовые услуги.

1.14.1. Цена на услуги по доставке посылок в страны СНГ и в другие страны устанавливаются фирмой Янцен с.р.о. исходя из себестоимости работ по оказанию почтовых услуг, условий возврата в разумные сроки вложенных средств в расширение и улучшение качества обслуживания клиентов, с учётом необходимости получения разумной прибыли от ведения бизнеса, позволяющей содержать и поощрять высоко профессиональных сотрудников в сфере международной почтовой деятельности. Учитывается и состояние конкуренции на почтовом рынке. Фирма Янцен с.р.о. заранее информирует своих клиентов об изменении цен на свои почтовые услуги и о сроках их действия. Информация о ценах на почтовые услуги постоянно размещена на самых видных и доступных для восприятия полосах сайта фирмы Янцен с.р.о. - www.janzen-express.de. Такая информация постоянно публикуется в рекламных буклетах и бюллетенях. Тариф на почтовые услуги формируется из двух частей. Первая составная часть — это стоимость за каждый килограмм почтового отправления. Например, на Россию стоимость одного килограмма посылки составляет 2 евро 85 центов. Вес брутто посылки умножается на стоимость одного килограмма. В данном случае, если условно вес посылки 15,4 кг. он умножается на 2 евро 85 центов = 43 евро 89 центов. Вторая часть цены за почтовые услуги — это стоимость обработки посылки, в которую входит эксклюзивная технология по дополнительной упаковке каждой посылки для укрепления её стенок. По этой технологии каждая посылка перетягивается со всех сторон специальным сверх прочным жгутом и посылка оборачивается в плотный целлофан, который при прохождении через специальную печь плотно прилегает к стенкам посылки, тем самым в разы увеличивая прочность упаковки посылки. Эта технология значительно увеличивает и гарантию сохранности содержимого посылок. Эта дополнительная обработка каждой посылки оценивается в следующем порядке - посылка весом до 10 килограмм имеет цену за обработку в 5 евро 50 центов, а посылки весом более 10 килограмм имеют цену за обработку в 8 евро 50 центов.

В нашем примере к цене за вес посылки в 43 евро 89 центов прибавляется цена за обработку в 8 евро 50 центов. То есть, 43,89 + 8,50 = 52,39 евро. Это окончательная сумма к оплате. Каждый отправитель имеет реальную возможность до отправления посылки

уяснить для себя стоимость его посылки. Для этого на сайте фирмы www.janzen-express.de. имеется специальная программа «Стоимость посылки»,где простым способом производится расчёт стоимости посылки отправителем самостоятельно.

1.14.2.Громоздкие, нестандартные посылки ( согласно п.1.10 настоящих Правил), а именно: громоздкие -это велосипеды, коляски, другие посылки превышающие параметры 45х70х90 см, а также неделимые посылки, превышающие 30 килограмм, оплачиваются дополнительно 50 процентами к цене за килограммы, указанной выше в п.1.15.1.Это связано с тем, что громоздкие и нестандартные посылки занимают много места в отправляемой депеше, их сложно складировать, перемещать и всё это требует значительных дополнительных организационных и финансовых затрат.

Пример расчёта стоимости громоздкой посылки: громоздкая посылка (велосипед в самодельной или заводской упаковке) в Казахстан весит 18,5 килограмм. Стоимость одного килограмма по тарифу составляет 2 евро 25 центов. Сумма за вес посылки составляет 18,5 х 2,25 евро = 41,63 евро. Эту сумму помножить на 50 процентов из-за громоздкости посылки = 62,44 евро. К этой сумме прибавляется 8 евро 50 центов за обработку посылки. Общая сумма за громоздкую посылку по приведённому примеру составляет : 62,44+8,50=70,94 евро.

1.14.3. По желанию отправителя фирма Янцен с.р.о. может организовать забор посылки на дому у отправителя. Эта услуга оплачивается отдельно и стоит 5 евро за каждую посылку. При оказании такой услуги отправителю стоимость этой услуги включается в высылаемый фирмой Янцен с.р.о. общий счёт за посылку, где отдельной строкой указывается оплата услуга по забору посылки из дома по цене 5 евро за посылку.

 

1.15.Фирма Янцен с.р.о. производит безналичный расчет (keine bar Zahlung) за услуги по доставке посылок. В отдельных случаях, по желанию отправителя, почтовые услуги им могут оплачиваться наличными деньгами. При этом соблюдаются правила работы предприятия с наличными деньгами. При поступлении посылки на центральный склад производится её взвешивание на компьютерных весах (весы проходят государственную калибровку и пломбируются специалистами) и выставляется счет письменно специальным официальным бланком единого установленного образца, в котором указывается номер посылки, вес посылки, стоимость за вес посылки отдельной строкой, стоимость за обработку посылки отдельной строкой и общая сумма к оплате. Фирма Янцен с.р.о. высылает счёт отправителю почтой в конверте.

 

1.16.Рекламация.

1.16.1.Фирма «Янцен с.р.о.» гарантирует целостность, сохранность внутренних и международных почтовых отправлений (посылок). В случае, если посылка будет утеряна полностью или частично при хранении и транспортировке, то фирма Янцен с.р.о. производит (согласно письменного Договора с клиентом) возмещение ущерба. При этом основными положениями являются требования параграфа 13 ZÁKON o poštovních službách. Производится возврат суммы, полученной от клиента за транспортировку посылки и возмещается страховочная стоимость содержимого посылки из расчёта 3 евро 50 центов за каждый килограмм утерянной полностью или частично посылки. Возмещение производится по письменному заявлению отправителя, оформленному в течении одного года с момента отправки посылки. Право на подачу письменного заявления о возмещении суммы за утерянную посылку у отправителя возникает по истечении 6 месяцев со дня сдачи посылки.

Заявление в свободной форме может быть подано как обычным письмом на адрес Янцен с.р.о. (Janzen s.r.o. Trsnicka,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiste),так и по электронной почте на адрес - janzen@janzen-express.com . Заявление должно иметь сведения об отправленной посылке с приложением копии полученной при отправке посылки квитанции. Фирма Янцен с.р.о. обязана в 30 календарных дней со дня поступления заявления на фирму Янцен с.р.о. рассмотреть это заявление и принять письменное решение о возмещении ущерба заявителю. Этот срок в крайнем случае может быть продлён на 30 дней, если это связано с разбирательством фактов пропажи, которые производятся в другой стране (стране подачи, стране транзита). После принятия решения о возмещении ущерба за утерянную посылку фирма Янцен с.р.о. в течении 10 дней должна оплатить расчётную сумму заявителю. Этот же порядок предусмотрен и для посылок, в которых часть содержимого посылки утеряна.

Пример расчёта суммы, подлежащей выплате заявителю утерянной полностью или частично посылки :

 

вес сданной посылки в Россию 10,2 кг. Действующий тариф на почтовую услугу на момент сдачи посылки -2 евро 85 центов за килограмм. Стоимость обработки посылки в защитный материал -8 евро 50 центов. По счёту заказчик оплатил 10,2 х 2,85+8,5 евро =37,57 евро. Заказчику возвращается выплаченная им за почтовую услугу 37,57 евро, плюс страховую сумму в 3 евро 50 центов за каждый килограмм утраченной посылки. Расчёт производится до десятой доли килограмма. В нашем примере 10,2 кг. х 3,5 евро = 35,70 евро. Таким образом, при утере посылки в 10,2 килограмм заявитель получит возмещение в 37,57+35,70=73,27 евро.

 

Указанную сумму по согласованию с заявителем фирма Янцен с.р.о. перечислит на личный счёт заявителя или выдаст ему чек на указанную сумму. Аналогично возмещается ущерб по посылке, в которой частично утрачено содержимое. При этом стороны (заявитель и фирма Янцен с.р.о.) в каждом конкретном таком случае (на основе проведённой проверки) приходят к обоюдному согласию о размере той части утраченного содержания посылки, которая и подлежит возмещению.

1.16.2.Фирма Янцен с.р.о. принимает в течении года после приёма почтового отправления письменные и устные заявления, жалобы, от отправителей и получателей, которые касаются качества оказываемых почтовых услуг (сроки доставки, информированность отправителей о прохождении почтового отправления, качество обслуживания отправителей в приёмных пунктах и получателей в пунктах выдачи почтовых отправлений и другое).Заявления могут быть поданы по телефону +420351015111, отправлено по почтовому адресу - (Janzen s.r.o. Trsnicka,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiste),подано в электронном виде на email - janzen@janzen-express.com. На каждое подобное заявление и жалобу фирма Янцен с.р.о. обязана дать ответ в кратчайший срок, максимально в 10 календарных дней. В исключительных случаях, если это связано с большим объёмом проверки, или это связано с проверкой в третьих странах, то срок дачи ответа может быть увеличен максимально до 30 дней.

1.17.Уведомление о вручении. Факт вручения посылки получателю удостоверяется заполнением получателем уведомления о вручении посылки.

В уведомлении указываются паспортные данные получателя, делается собственноручно запись о доставки посылки на дом; возможно также написание получателем краткого письма отправителю. Уведомление вручается отправителю в течении одного месяца с момента вручения посылки.

 

1.18.Неоплаченные или частично оплаченные посылки могут пересылаться до пункта назначения, но выдача таких посылок производится только после оплаты отправителем.

вручения посылки получателю удостоверяется заполнением получателем уведомления о вручении посылк

1.19.Не врученные посылки возвращаются отправителю в случае, если:

-имеется письменное заявление отправителя с просьбой вернуть ему посылку;

-в случае отказа получателя от посылки и наличие письменного заявления отправителя вернуть ему посылку;

-в случае смерти получателя;

-при иных обстоятельствах, исключающих возможность фирме Янцен с.р.о. вручить посылку получателю.

Оплата за возврат посылки возлагается на отправителя.

1.20. Правила вскрытия почтовых посылок

Согласно действующему законодательству действует общее правило о неприкосновенности почтовых отправлений, соблюдение тайны переписки и пересылки почтовых отправлений. Исключения, которые касаются вскрытия посылок регламентируется параграфом 8 ZÁKON o poštovních službách. ( 1) Оператор имеет право открыть посылку , если: а) она не может быть доставлена, и в то же время она не может быть возвращена отправителю; б) существует обоснованное подозрение в том, что она содержит предметы, отнесёнными почтовыми правилами к опасным, запрещённым; в) посылка была повреждена; г) имеются основания для опасений , что произошло, или может произойти повреждение других посылок из-за вложений или повреждений конкретной посылки.

е)в случаях, когда законодательством Чешской Республики необходимо соблюдать обязательства, налагаемые на операторов почты конкретными правовыми нормами о сотрудничестве с оперативными службами в интересах защиты Чешской Республики и его граждан. (3)При вскрытии почтового отправления оператор обязан сообщить об этом получателю или отправителю данного почтового отправления. (4) При открытии почтового отправления должны быть защищены факты, которые находятся под защитой неразглашения.

(5) а также должна быть обеспечена защита секретности (§ 16).

1.21.Порядок продажа и утилизации содержимого посылок.

Порядок продажи и утилизации посылок регламентирован в § 9, § 10 ZÁKON o poštovních službách.

(1) Оператор может по истечении предельных сроков хранения продать предметы, содержащиеся в почтовой посылке (или их часть), если а) посылка не может быть доставлена и не может быть возвращена отправителю (по условиям договора);

б)в случае, если есть обоснованная обеспокоенность тем, что содержание посылки ухудшается и может прийти в негодность; (2) Продажа содержимого не возможна, если это противоречит международным обязательствам Чешской Республики - в случае, если посылка неприкасаема. 3)Отправитель получает чистую выручку от продажи предметов, которые находились в посылке. При этом из общей суммы реализованных вещей вычитаются расходы, связанные с процессом хранения, продажи предметов. Если чистая выручка не была выдана отправителю,он имеет право истребовать её в период, предусмотренный в соответствии с § 7 пункт 3 (год после отправки) ZÁKON o poštovních službách; после истечения этого срока , право на чистую выручку переходит оператору .

(4) Оператор должен , по истечении срока хранения, уничтожить почтовую посылку полностью или частично, если содержимое пришло в негодность полностью или частично.

(5) Оператор имеет право , даже до истечения срока хранения уничтожить посылку,если её часть или она полностью представляет опасность для человека.

1.22.Специальная упаковка.

1.22.1.Стеклянные или другие хрупкие предметы должны быть упакованы в прочный ящик, заполненный соответствующим защитным материалом ( опилки, стружка деревянная или бумажная, вата, специальные наполнители). Нельзя допускать трения или ударов при перевозке либо между самими предметами, либо между предметами и стенками ящика.

1.22.2.Жидкие вещества, легко переходящие в жидкое состояние, должны помещаться в герметически закупоренные сосуды. Каждый сосуд должен вкладываться в специальный ящик, наполняемый соответствующим защитным материалом в количестве, достаточном для того, чтобы впитать жидкость в случае повреждения сосуда.

1.22.3.Жирные вещества, с трудом переходящие в жидкое состояние, такие как мази, мягкое мыло, смола и.т.д. должна заделываться в первоначальную оболочку (ящик, холщовый мешок, пластический материал и.т.д.),которая затем сама вкладывается во второй ящик из достаточно прочного материала, чтобы не допустить утечки содержимого.

1.22.4.Красящиеся сухие порошки, такие как анилиновая синька и.т.п., допускаются к пересылке только в герметически закрытых ящиках из металла, помещённых в свою очередь в прочные ящики с соответствующим защитным и поглощающим материалом между обеими упаковками.

1.22.5.Не красящиеся сухие порошки должны помещаться в прочные ёмкости (ящики, мешки); эти ёмкости должны также помещаться в ящик, сделанный из прочного материала.

 

1.21.6.Пересылка медикаментов. Разрешена пересылка тех медикаментов, которые зарегистрированы в реестрах разрешённых медицинских препаратов в стране назначения. Поэтому перед отправкой медикаментов необходимо убедиться, что это лекарство признано в стране назначения. На отправлении с медикаментами проставляется штемпель с изображение медицинского символа (змея).

1.23.Отправления наложенным платежом фирма Янцен с.р.о. не принимает.

1.24.Таможенные вопросы.

1.24.1.Отправления, подлежащие таможенному контролю, должны иметь таможенную декларацию CN23 или иметь отрывной талон этой же формы. Таможенная декларация CN23 размещается на адресной стороне, по мере возможности, в левом верхнем углу, в случае необходимости, под фамилией и адресом отправителя, которые в обязательно порядке должны быть указаны в отправлении.

1.24.2.Таможенная декларация прикрепляется прочно к отправлению снаружи, пред-почтительнее всего их вкладывать в прозрачный самоклеющийся конверт. Однако, если в отправлении находятся ценности, то желательно декларацию помещать в закрытый конверт ( чтобы не всем было понятно что вложено в отправление).Что касается мелких пакетов, то формальности с оформлением таможенной декларации CN23 обязательны.

1.24.3.Составление таможенной декларации лежит исключительно на ответ-ственности отправителя. Фирма Янцен с.р.о. не несёт ответственности за таможенные декларации, в какой бы форме они не были составлены отправителем, и за решения, принятые таможенными органами при проверке почтовых отправлений, представленных на таможенный досмотр.

1.24.4.Оператор фирмы Янцен с.р.о., работающий с клиентом, должен принять все разумные меры, чтобы проконсультировать своих клиентов относительно способов выполнения таможенных формальностей и особенно следить, чтобы таможенные декларации CN 22 и CN 23 были полностью заполнены для ускорения таможенного досмотра отправлений.

1.25.Тайна переписки.

1.25.1.Информация об адресных данных пользователей, о почтовых отправлениях, о содержании почтовых отправлений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи фирмы Янцен , а также сами почтовые отправления являются тайной связи и не подлежат разглашению и выдаче третьим лицам и организациям.

1.25.2.Обязанность по сохранению тайны переписки охватывает следующие действия:

а).запрещается размножать личные данные и другую информацию об отправителя и получателях (возможно только с целью работы); в особенности запрещается копировать личные данные в личных целях и/или передавать третьим лицам (даже внутри предприятия);

б).разрешается собирать только данные, необходимы для выполнения конкретного производственного задания;

в).запрещается подделка данных, указание неправильных данных, а также преднамеренное использование неверных или поддельных данных;

г).документы с данными о личности должны надёжно храниться в недоступном для третьих лиц месте. Вышеуказанные пункты по смыслу следует учитывать также при обращении с программами.

 

Фирма Янцен с.р.о.

Хеб,Чехия